ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

https://berded.in.th และ/หรือ แอปพลิเคชั่น Berded (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “เว็บไซต์”) คือ สื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อ (“ผู้ซื้อ”) และผู้ขาย (“ผู้ขาย”) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “ผู้ใช้” หรือ “ผู้ใช้บริการ”) ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ทำขึ้นระหว่าง บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด (“บริษัท”) ผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ ฝ่ายหนึ่ง กับ ผู้ใช้บริการ อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผู้ใช้บริการที่ได้สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์และผู้ใช้บริการที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ ทั้งนี้การให้บริการต่างๆตามเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. บริษัท มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดใดกับการซื้อ-ขาย และ/หรือ บริการของผู้ขาย ตามข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์แต่อย่างใด
 2. การติดต่อซื้อ-ขาย และ/หรือ บริการ จะเป็นการติดต่อโดยตรงระหว่าง ผู้ขาย และ/หรือ ผู้ซื้อ ดังนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงทางอ้อมและผู้ใช้บริการยืนยันจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ ทั้งในทางแพ่งและในทางอาญาต่อบริษัทในทุกกรณี
 3. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข และ/หรือ ลบ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ ไม่ว่าทั้งหมด และ/หรือ บางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
 4. ข้อผิดพลาด และ/หรือ ข้อบกพร่อง ที่เกิดจากการถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) และ/หรือ ระบบการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (เครื่องเซิร์ฟเวอร์) และ/หรือ ความเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์และเกิดความเสียหายต่อเนื้อหา รูปภาพ ข้อมูล ในเว็บไซต์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 5. ผู้ใช้บริการ จะต้องไม่กระทำการอันใดที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอก
 6. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข และ/หรือ ลบ และ/หรือ ระงับ ข้อความ และ/หรือ รูปภาพที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย ลิขสิทธิ์ หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน บริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
 7. ผู้ใช้บริการ เข้าใจว่าเนื้อหาทั้งหมด ไม่ว่าโพสต์ต่อสาธารณะหรือส่งต่อแบบเป็นส่วนตัว เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นต้นกำเนิดของเนื้อหาดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว นั่นหมายความว่า ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการอัปโหลด โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้ใช้งานได้ทางเว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว บริษัท ไม่ควบคุมเนื้อหาที่โพสต์บนเว็บไซต์ ดังนั้น จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาดังกล่าว ผู้ใช้บริการเข้าใจว่าในการใช้เว็บไซต์ ผู้ใช้บริการอาจพบเจอกับเนื้อหาที่อาจถือได้ว่าสร้างความขุ่นเคืองใจ ลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจ จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆทั้งสิ้นและผู้ใช้บริการยืนยันจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ ทั้งในทางแพ่งและในทางอาญาต่อบริษัทในทุกกรณี
 8. เว็บไซต์ มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยัง “เว็บไซต์อื่น” ที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของบริษัท ผู้ใช้บริการยอมรับว่า บริษัท ไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้า บริการหรือสิ่งอื่นใดๆ ที่แสดงอยู่บน “เว็บไซต์อื่น” เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการเข้าชม “เว็บไซต์อื่น” เหล่านั้น
 9. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ตลอดจนค่าบริการ ค่าโฆษณา และค่าธรรมเนียมต่างๆในการให้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการเข้ามาใช้บริการหลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงนั้นๆแล้ว โดยจะประกาศหรือแจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ตลอดจนค่าบริการ ค่าโฆษณาและค่าธรรมเนียมต่างๆให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 10. กฎหมายที่ใช้บังคับ เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ และ/หรือ เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย
 11. การพิจารณาดำเนินการใดๆก็ตามในทุกกรณีของบริษัทให้ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ใช้บริการเข้าใจและยอมรับตามข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการเป็นอย่างดีและยืนยันจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ ทั้งในทางแพ่งและในทางอาญาต่อบริษัทในทุกกรณี

ทั้งนี้ บริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะถือว่า การเยี่ยมชม และ/หรือ การใช้บริการต่างๆในเว็บไซต์ เป็นการแสดงเจตนายอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้นทุกประการ


ข้อแนะนำการซื้อ-ขายสินค้า
 • ผู้ขายที่มีสัญลักษณ์ คือร้านที่ได้ลงทะเบียนและได้ยืนยันตัวตน ด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของร้านแล้ว
 • ทาง Berded.in.th ไม่อนุญาตให้ผู้ขายลงประกาศขายเบอร์ที่ผู้ขายไม่มีซิมการ์ดอยู่กับตัวเอง
 • ทาง Berded.in.th แนะนำให้ผู้ขายเบอร์ทำการลงทะเบียนซิมทุกเบอร์ที่ลงประกาศขาย เพื่อป้องกันการถูกขโมยเบอร์
 • ห้ามโอนเงินจำนวนมากๆ ให้กับร้านที่เราไม่เคยซื้อของด้วยมาก่อน ควรนัดเจอเพื่อตรวจสอบสินค้าและชำระเงินจะดีกว่า
 • เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้ว จะต้องรีบทำการลงทะเบียนซิมให้เรียบร้อยภายใน 3 วันทำการ มิเช่นนั้นอาจเกิดปัญหาตามมาภายหลัง
 • “ร้านรีวิวดี” คือ ร้านที่ได้รับการตอบรับจากผู้ซื้อดี ผู้ซื้อสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกร้านที่จะซื้อได้
 • ผู้ขายใน Berded.in.th ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของเบอร์ที่ขายอยู่แล้ว ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ขายมีเบอร์ที่จะขายจริงๆหรือไม่ ด้วยการให้ผู้ขายใช้เบอร์ที่จะซื้อโทรมา หรือ ส่งหลักฐาน SMS พร้อมรูปบัตรประชาชนของผู้ขาย เพื่อเช็คว่าเลขบัตรประชาชนตรงกับ SMS หรือไม่
 • ผู้ขายใน Berded.in.th จำนวนหนึ่งจะมีการลงทะเบียนซิม ด้วยชื่อของเจ้าของร้านก่อน เพราะเป็นการป้องกันการขโมยซิม โดยผู้ซื้อจะต้องทำการตกลงกับผู้ขายให้เรียบร้อยก่อนที่จะโอนเงิน ว่าผู้ขายจะต้องทำการโอนสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของซิมให้กับผู้ซื้อภายในวันเวลาที่ตกลงกันระหว่าง ผู้ขาย กับ ผู้ซื้อ
 • ดูว่ามี ชื่อจริง นามสกุลจริง ของเจ้าของร้านแสดงอยู่ไหม หากมีชื่อจริง หรือเลขบัญชีธนาคารที่เราต้องจ่ายเงินไปให้ ลองใช้ชื่อเหล่านั้นค้นหาตรวจสอบใน Google ก่อนว่ามีประวัติ อย่างไรมาบ้าง เพราะหากเป็นชื่อหรือบัญชีที่เคยโกงมาก่อน ก็อาจจะเจอคนอื่นๆ มาพูดถึงหรือบ่นถึงไว้ในที่อื่นๆ เช่นกัน หากเป็นบัญชีธนาคารในรูปแบบบริษัทหรือนิติบุคคล ก็จะมีความ น่าเชื่อถือมากขึ้น
 • โปรด “เก็บหลักฐานการโอนเงินไว้เป็นหลักฐาน” เพื่อความสะดวกในการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีที่การซื้อขายไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด